Las Vegas Strip

Las Vegas strip show

Las Vegas strip – Book me direct – Call (+45) 81 19 19 69

or book online !!!

Dear Readers i choose to write in english this article because i found out that i have many visit from all Europe.

I am pleased that in my small world my website is follow by visits from America, France, even visits from Asia and Russia and Ops LAS VEGAS !!!

Well i cannot compare my website to Las Vegas Strip show.
But when i get visits from Las Vegas i believe that i have done a good job.

I believe that i am writing a good content, i believe that my text and my pictures are very competitive.

Meaning my work in those years was good and professional.

Being  “Professional” is a way to like what you do and delivery a good service.

A good service it is starting from what you offer in your website.

Is not possible to be professional if you don’t like what you do.

Being professional is starting with honesty and what you give for real.

My work is delivering a Good male stripper show.

So when a customer call me or write me an email i will tell her/him what i can offer and it is just a longer explaining of what it is already wrotten in my strip website.

I can offer a Las Vegas strip style – meaning 20 minutes stripshow, Gratis Body tequila.

Very best price because you will not pay the commission to the bureau but just the price for my male strip show.

Being professional is starting fron the straightness and honesty to your clients.

Many strip Denmark company are asking for commission money in advance.
A serious delivery of Stripper in Danmark should start from the trust and that trust is missing from the start.

Many of those company are just cashing commission  money and normally it  is around 500 Dk.

Pay it by Phone or bank account  but are you sure the stripper is showing up ?

At the time you have book it ?

Well in my small article i just want to make you aweare that you need to be carefully and choosing wisely where to book stripper.

In my personal website you are dealing directly with me.

I will not ask you money in the front and of course i will be showing up at the right time and i will delivery a great service,

make you happy and my show will be an unforgettble moment in your life.

Give you smile and make you remember the professional service i have delivery  and giving you the option  of not flyin…. all the way to Las vegas to see a great strip show……. Lol !!!

Dear reader you can book me for any kinds of party : bachelor red party , birthday, christmas party, girls evening, company party, girls evening, strip lessons, ladies night, topless dining, double strip

You can book me  in: Copenhagen, Zealand, Funen, Lolland, and in Jutland.
Remember to enter phone number when you contact email.

Thank you for reading my article and i hope to see you soon.

Regards

AlextheGreat

Male stripper Champion for the last 8 years

” best male stripper in Scandinavia –

Sweden
Finland
Norway”

Article click here

 

Format

Bedste mandestripper – Alex blev uddannet revisor – Jesper Olsen (bedste mandestripper artikel) English version best male stripper.

Nu er han Danmarks bedste mandestripper !

11 hurtige til mandestripperen (som strippede til min kones polterabend)

Hvorfor blev du bedste mandestripper?

“Jeg kan godt lide friheden til ikke at have nogen chef i mit liv eller et sæt 8-17 rutine.

Jeg er uddannet revisor, men da jeg så nogle strimmel shows på tv, tænkte jeg, at jeg også kunne gøre det.

Så gjorde jeg nogle amatør shows og kunne se, at jeg kunne finde ud af.

Siden da har jeg gradvist forbedret mine evner. ”

Hvad er det værste på arbejde?

“Når dit arbejde skal være en funktion for en fest, vil folk altid se et godt ansigt og et godt show.

På de dårlige dage må du tage en maske, og det kan skade, fordi jeg bare er et menneske. ”

Hvad er det sjoveste job, du nogensinde har haft?

“Når jeg var reserveret af et stort advokatfirma, hvem bad mig om at lave et overraskelsesprogram for en kvinde.
De satte et møde op, og jeg skulle se ind og klage over min utrolige kone.
Jeg havde en ghettoblaster med, og jeg skulle sige til advokaten, at jeg havde bevis på utroskab ved en optagelse. ”

“Jeg sad i min kjole og snakkede, og så begyndte jeg ghettoblasteren. Musikken startede og jeg vendte op og hun spurgte, hvad jeg gjorde. Så gik jeg op og begyndte at danse, og hun var vildt chokeret. Så åbnede de dørene og væltet og klappet. Jeg lavede et stille og sjovt show. Jeg skulle være forsigtig – hun var advokat! ”

“Mine shows varierer meget afhængigt af kunderne.

Nogle mennesker spørger mig om at være vild og andre til at være mere forsigtige.

Jeg lavede engang for nogle 80-90 årige kvinder til en fødselsdagsfest hvor jeg holdt mine bukser lidt dansende og ser efter deres hjerter. ”

Kan du huske en polterabend her i sommer, hvor du skal lave et show med ‘Harry Potter’ temaet?

“Ohhh … ja ja! Hvordan i helvede ved du det?”

Det var min kone.

“Hahaha! Okay, tillykke med det! Det var en rigtig sjov fest, din kone var lidt genert, men også meget høflig og sød. Jeg håber, at hun var tilfreds! Ja, jeg kan også huske, fordi det er den eneste gang jeg er blevet spurgt at gøre noget med ‘Harry Potter’. ”

“Der er nogle sjove ting, jeg bliver bedt om engang, men jeg siger ikke noget, fordi det er for mærkeligt.”

Hvornår siger du nej?

“Nogle mennesker beder mig om at snige sig ind som en overraskelse om morgenen, mens pigen er alene hjemme, men du kan ikke bare hoppe på den måde folk kan blive bange.

Nogle forespørgsler er så mærkelige, at jeg tror, ​​jeg er faktisk meget mere normalt, end jeg troede. ”

Hvordan holder du i form?

“Jeg går til fitnesscentret fem gange om ugen, hvor jeg træner med vægte i 40 minutter.

Spiser normalt.

Er ikke vegetar eller veganer, men spiser ikke meget kød, bare kylling.

Jeg ryger og gør ikke i drikke, men i sammenligning med billederne på min hjemmeside har jeg også øvet lidt ekstra før jeg fotograferer.

Det ser jeg ikke altid ud, ellers bliver jeg sindssyg! ”

Er det ikke mærkeligt at stå der nøgt, mens mange kvinder stirrer på dig?

“Godt spørgsmål. Nu er det ikke, at jeg er plettet nøgen. Men når du ved, at du yder en tjeneste, der gør folk lykkelige, kan du have en god samvittighed og være afslappet i mellemtiden.

For mig er det bare et job og en joke, og så føles det ikke mærkeligt. Jeg er nøgen, hvad som helst. ”

Har du haft nogen negative oplevelser i forbindelse med dit job?

“Nogle gange oplever du en jaloux drengevenner, fyrene kan være meget dobbelt moralske.

De kan ikke lide at deres piger får et stripshow, men de kan måske finde ud af at de selv skal bestille en striberdame. Det er ofte bedre, når elskere er ikke der, så pigerne kan frigives. ”

Får du mange tilbud fra kunder?

“Jeg er meget professionel, så jeg er ikke op til den slags ting.” Bedste mandestripper det er også det….

Kan kvinder finde ud af at holde fingrene for sig selv?

“Nej, men hvis kvinderne får lidt sjov og rører ved mit bryst eller min røv, er det en del af jobbet. Nogle piger er meget vildt, men andre er meget flotte. Du kan ikke være mænd stripper, hvis du ikke vil lade pigerne rører dig, men selvfølgelig går grænsen mellem benene, men det er sjældent for pigerne at gøre det. Hvis jeg holder det rent, professionelt og respektfuldt, gør pigerne det samme. ”

Har du nogensinde været ved at rejse under et show?

“Haha. Nej, aldrig aldrig. Tro på mig. Jeg er for fokuseret på at danse og være sød og charmerende. Det er ikke noget som helst, min opførsel åbner slet ikke, så det kan gå ind disse retninger. En erektion ville meget gerne invitere, så det er meget vigtigt og basalt. Det synes derfor, at gamle kunder kalder og booker mig igen og igen. ”

Bedste mandestripper Alex the Great kan bookes på hans hjemmeside mandestripalex.dk. Jeg skulle sige farvel til min kone og sige, at han laver et glimrende ‘Harry Potter’ show.

artikel fra Format – bedste mandestripper

————————————————————————————————————

15 december 2018 – English Translation her :

Alex became an accountant .

Now he is Denmark’s best male stripper
By Jesper Olsen

11 quick to the man stripper (who stripped of my wife’s polterabend).
01/13/2018

Can women keep the needles for themselves? And does he ever get up during a strip show?

I have released Denmark’s best men’s tricks, the Italian-born Alex the Great.

Why did you become men’s strip ?

“I like the freedom of not having any boss in my life or a set 8-17 routine.

I’m a trained auditor, but when I saw some strip shows on television, I thought that I could do that too.

Then I did some amateur shows and could see that I could figure out.

Since then, I’ve improved my skills gradually. ” and be the best male stripper.

What’s the worst at work?

“When your work is to be a feature for a party, people will always see a happy face and a good show.

On the bad days you have to take a mask and it can hurt, because I’m just a human being. ”

What’s the funniest job you’ve ever had?

“Once I was booked by a large law firm, who asked me to make a surprise show for a woman.
They set up a meeting, and I should look in and complain about my unfaithful wife.
I had a ghettoblaster with, and I should say to the lawyer that I had the proof of infidelity on an admission. ”

“I sat in my suit and talked crap, and then I started the ghettoblaster. The music started and I turned up and she asked what I was doing. Then I got up and started dancing and she was wildly shocked. Then they opened the doors and overturned and clapped. I made a quiet and fun show. I should be careful – she was a lawyer! ”

“My shows vary greatly depending on the customers. Some people ask me to be wild and others to be more careful. I once made a show for some 80-90 year old women for a birthday party where I kept my pants dancing a bit and looking after their hearts. ”

Can you remember a polterabend here this summer, where you should make a show with the ‘Harry Potter’ theme?

“Ohhh … yes, yes! How the hell do you know about that? ”

It was my wife.

“Hahaha! Okay, congratulations! It was a really fun party. Your wife was a little shy but also very polite and sweet. I hope she was satisfied! Yes, I can also remember, because it’s the only time I’ve been asked to do something with ‘Harry Potter’. ”

“There are some fun things I’m asked for sometime, but I do not say anything because it’s too strange.”

When do you say no?

“Some people ask me to sneak in like a surprise in the morning while the girl is alone at home. But you can not just jump in that way people can get scared. Some queries are so strange that I think I’m actually much more normal than I thought. ”

How do you keep fit?

“I go to the fitness center five times a week, where I exercise with weights for 40 minutes. I usually eat. I’m not vegetarian or vegan, but do not eat quite a lot of meat, just chicken. I smoke and do not drink. But in comparison to the pictures on my website, I have also practiced a little extra before photographing. I do not always look like that, otherwise I will be insane! ”

Is not it strange to stand there naked while a lot of women staring at you?

“Good question. Now, it’s not that I’m spotty naked. But when you know that you are providing a service that makes people happy, you can have a good conscience and be relaxed in the meantime. To me it’s just a job and a joke, and so it does not feel strange. I’m naked, whatever. ”

Have you had any negative experiences associated with your job?

“Sometimes you experience a jealous boy friends. The lighthouses can be very double-moral. They do not like that their girls gets a strip show, but they might find that they are going to book a stripper lady himself. It’s often better when the lovers are not there so the girls can be released. ”

Do you get many offers from customers?

“I’m very professional, so I’m not up to that kind of thing.” Best male stripper is also that

Can women find out to keep their fingers for themselves?

“No, but if the women get a little kidding and touch my chest or my ass, that’s part of the job.

Some girls are very wild, but others are very classy.

You can not be the best male stripper if you do not want to let the girls touch you.

But of course the boundary between the legs goes but it is rare for the girls to do that. Being the best male stripper is also that.

If I keep it clean, professional and respectful, the girls usually do the same. ” and i keep the status of best male stripper.

Have you ever been raising during a best male stripper show?

“Haha. No, never, never. Trust me. I’m too focused on dancing and being sweet and charming. That kind of thing does not cross my mind at all. My behavior does not open at all, so it can go in those directions. An erection would so much invite, so it is very important and basalt. I think that’s why old customers call and book me over and over again. ”

Best male stripper Alex the Great can be booked on his website mandestripalex.dk.

I should say goodbye to my wife and say he is doing an excellent ‘Harry Potter’ show. Bets male stripper not for a case.

artikel fra Format –  bedste mandestripper

Book Bedste mandestripper direkte – ring til Alex tlf 81191969

 

Er Batman en mandestripper i det virkelige liv?

 

Mandestrip show København og Danmark med Alexthegreat !

Artikelen Mandestrip show Danmark Talent – En af mine bedste oplevelser i TV var i programmet Talentshow!

Jeg var blevet ringet op og spurgt om jeg kunne give et mandestrip show i København , som kunne føle temperaturen på publikum, så det var tilpasset dem, da der var unge mennesker, børn og familier tilstede.

Derfor blev showet et show som ikke var kinky, men et fabelagtigt og charmende show!

Hvordan laver man et stripshow som ikke vækker negative følelser hos familier med børn?

Hvor der er vilje er der vej! Jeg lavede et show iført Batman kostume!

Den store Batman vil tage masken af og givet showet identitet! Batman vil give familien et show de sent vil glemme, og endda få børnene til at smile og grine og tænke “Det her er underholdende og sjovt!”.

Det var en lang proces og forberede sådan et show, og det vil tage noget tid at fortælle denne historie om hvordan mandestrip showet blev til. Så hold jer tæt, og følg med i næste update!

Polterabend ideer

Polterabend mandestrip i København med Alexthegreat.

Polterabend Mandestrip

Af nye ideer for et polterabend foreslår jeg et  show i et professionelt foto studie.

Men hvorfor ?

Simpelt svar til dette spørgsmål.

En af ønskerne for en pige på hendes polterabende er altid at få nogle professionelle og smukke billeder.

So hvorfor ikke gribe chancen og lav en aftale i et af de bedste studier i Danmark, kaldet ”Covermodel” og få en specialpakke med billeder og show med AlextheGreat, for en smuk pris.

Det er en kanon chance for at give en pige en speciel oplevelse, som vil få hende til at føle sig som en prinsesse og give hende hvad hun ønsker! Bestil din specialpakke  polterabend mandestrip i København

.

Book en mandestripper for en fødselsdagspige !

Fødselsdagspige vil have en mandestripper, book i Danmark og mandestrip Malmö

Artiklen fødselsdagspige –  Book a mandestripper Huset er fuld af veninder og fødselsdagspigen sidder spændt på en stol og afventer hvad der skal ske. Hun tænker, hvad skal der ske? Kommer der en tryllekunstner? Kommer der en sanger? Så starter musikken, og få sekunder efter og blandt så mange mennesker, ser hun en mand i et hvidt outfit (officer og gentleman) komme i mod hende. Hendes ansigt bliver afslappet, og hendes sind ved at det bliver sjovt nu. Hun får en dans med en stripper som ser hende i øjnene, og trygt fører hende professionelt igennem showet. Selvom hun ikke på forhånd ved hvad der skal ske, føler hun sig tryg ved AlextheGreat og han vil give hende en oplevelse hun aldrig glemmer.

Obs !

OBS…..
Hvis i booker ved enten at ringe eller skrive direkte til Alex sparer i provisionsgebyret uden om bureauet.

“Artiklen fødselsdagspige” book bedste mandestripper

  • Priser på Mandestrip i Danmark og Malmö
  • Mandestrip show til Privat fest i København: kr. 1.500 ( fredag og lørdag, priserne er inkl. kørsel + en gratis body tequila + postkort til alle pigerne)
  • Mandestrip show til Privat fest i København: kr. 1.400 ( fra søndag til torsdag, priserne er inkl. kørsel + en gratis body tequila + postkort til alle pigerne)
  • Mandestrip show for max 8 piger. Ring eller skriv for at indhente et godt tilbud!
  • MandeStrip show for max 5 – 3 piger. Ring eller skriv for at indhente et godt tilbud!
  • Mandestrip show til Privat fest på Sjælland, Fyn, Jylland, Lolland, Falster og Sverige: ring eller skriv for at indhente et godt tilbud !!!

Godaften Danmark med mandestripperen Alex the Great

Channing Tatum mandestrip show med Alexthegreat italiensk Mandestrip i Danmark.

Artiklen Channing Tatum mandestrip – For noget tid siden var det en ære at blive inviteret ind som gæst i Godaften Danmark, de spurgte mig om jeg ville kommentere på filmen ”Magic Mike” med Channing Tatum i hovedrollen, med et fokus på mandestripperes liv og shows.

Filmen overskred efter min egen mening nogle grænser i forhold til det virkelige liv i mandestrip branchen. Selvfølgelig kunne det også lade sig gøre, da det var en film. Men når folk ser filmen, vil de måske få en forkert opfattelse omkring nogle af elementerne, da de altså ikke foregår i det virkelig liv.

Det var dog en fornøjelse at deltage som gæst og blive interviewet af den søde og professionelle Cecilie Frøkjær, samtidig fik vi afklaret nogle af spørgsmålene, der kunne være omkring mig og mit liv som professionel stripper.

Afslutningsvis syntes jeg det var en fed oplevelse at deltage i dette program på Tv2.

Obs !
Ødelæg ikke festen med en Mande-stripper der forvandler aftenens højdepunkt til en trist og pinlig affære.
Stripperen Alex i København! Alex stripper på Sjælland! Alex the great strip i hele Danmark!
Book en Professionel Mandestripper – book Alex – the – Great  Danmarksmester til og med 2018
Italiensk Mandestrip i en klasse for sig!

Hilsen fra Channing Tatum

Professionel mandestripper AlextheGreat

Professionel mandestripper København og Sjælland – Alexthegreat ring til mig 81191969 !

Professionel mandestripper København og Sjælland.

At være en professionel stripper er ikke det samme som at være en stripper, ordet professionel sætter tingene i perspektiv. Hvad der indgår i at være en professionel mandestripper:

·  Møde op til tid og aftale, punkligt.

· At lave et langt show

·  Lave et charmerende og smigrende show

·  Respektere kunders grænser og følge dem nøje, så showet bliver som kunden ønsker

·  Snakke sammen og bestemme sammen hvilke tøj, tema etc. der er det bedste for fest anledningen

· At altid kunne levere det bedste show under de værste situationer der kunne opstå

· At altid kunne gøre kunden glad, uanset hvor genert fødselsdagspigen eller brudepigen er

· Derved sikre man at showet følger de retningslinjer der er aftalt på forhånd, dette er ideelt for en professionel

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse mandestrip med Alex laver et gratis stripshow

Kræftens Bekæmpelse mandestrip

Tak til Kræftens Bekæmpelse, for at have hyret mig. Det har været en stor fornøjelse og glæde at kunne støtte op og være en del af en sådan en vigtig sag.

AlextheGreat 7xDM i mandestrip

———————————————————————————————————————

Kære kunder

Gratis mandestrip med en professionel stripper fra nord dk til syd dk, mande strip kbh gratis : pris fra 1000

Gratis Mandestrip – Kbh gratis mande strip fra 1000 dk

Bedste pris: Mit stripshow er den længste i branchen og er omkring 15/20 minutter (normal standard show fra andre kollegaer er omkring 6 til 8 minutter Max !) og Gratis Body Tequila

Mit stripshow er kvalitet, charmerende, sjov, fræk samt at det kunderne der sætter grænserne.

AlextheGreat 8xDm i mandestrip : Du kan booke Mandestripperen Alex i : København, Sjælland, Fyn, Lolland, samt i Jylland.
Book Mandestripperen Alex The Great “Direkte” på : tlf. 81 19 19 69 eller email
Husk at angive telefon nr. når du henvender dig via email.

OBS…..
– Hvis i booker ved enten at ringe eller skrive direkte til “Alex “sparer i provisionsgebyret uden om bureauet !!!

Gratis Mandestrip : best Price 

Dear customers
My stripshow is the longest in the industry and is about 15/20 minutes (normal standard show from other coworkers is about 6 to 8 minutes max!) and inclusive in the price there are gratis body tequila .

My comedy Strip show is quality, charming, fun, naughty and that the customers set the limits.

AlextheGreat 8xDm in male strip : You can book Mandestripper Alex in: Copenhagen, Zealand, Funen, Lolland, and in Jutland.
Book Stipper Alex The Great “Direct” at: tel. 81 19 19 69 or email
Remember to enter phone number when you contact email.

Obs

-If you book by either calling or writing directly to “Alex”, you will save in the commission fee outside the booking bureau !!!

Lær at strippe – hyr Alex The Great

mandestrip+Sexliv + lær at strippe = gøre din kæreste glad

Mandestrip – Sexliv – Lær at strippe = fantastisk !!!

Hvem har ikke prøvet at savner de der sommerfugle i maven? Selvom ens forhold og sexliv er i top, kan der stadig mangle “den der ekstra ingrediens”.
Prøv at tage skridtet og stil dig foran din partner…. Præcis som du er. Vær sjov, humoristisk, forførende og sensuel…… STRIP!
Hvad er mere ophidsende og pirrende end at se den man elsker, slippe sig selv løs i en sensuel forførelse.
Jeg har undervist mange i forførelsens kunst. For det er en kunst. At kunne stå ved sig selv og give sig hen. Det har hjulpet mange forhold, som har været kørt fast.
– En lille hemmelighed til at komme tættere sammen… Igen.

Mandestripperen Alex 7xDM i mandestrip, hvis du vil have champagne propperne til at sprænge.

Who has not tried to miss those butterflies in the stomach? Even if one’s relationship and sex life are in the top, there may still be “that extra ingredient”.
Try to take the step and stand in front of your partner …. Exactly as you are. Be fun, humorous, seductive and sensual …… STRIP!
What is more excitement and irritation than seeing the one you love, loose yourself in a sensual seduction.
I have taught many in the art of seduction. Because it’s an art. Being able to stand by himself and give up. It has helped many conditions that have been stuck.
– A little secret to getting closer together … Again.

The male tripper Alex 7xDM in the manstrip, if you want the champagne plugs to burst.

 

Kvaliteten

Mandlige stripper booking eller fandt mig i facebook og vinde et gratis show , Alexthegreat i hele Danmark.

Mandlige stripper 

Alex the Great – RING TIL MIG DIREKTE OG SPARE PENGE  – 20 MINUTTER STRIP – Gratis body Tequila!!! tlf 22 27 08 11

Jeg er den eneste mandlige stripper, der har vundet så mange gange i træk, til og med 2018. Jeg er stadig ubesejret (indtil videre).
Det har været en fornøjelse at præsentere forskellige slags show hvert år, på den store scene i DM Mandestrip. Alle mine shows har været vidt forskellige, ligefra kostumer, musik til temaer og effekter. Men én ting for mig som altid har bevaret samme status er :
Kvaliteten og professionalismen

Book Mandlige stripper  direkte – Tlf 81191969

strip show til Privat fest i København: kr. 1.500 ( fredag og lørdag, priserne er inkl. kørsel + en gratis body tequila + postkort til alle pigerne)
stripper show til Privat fest i København: kr. 1.400 ( fra søndag til torsdag, priserne er inkl. kørsel + en gratis body tequila + postkort til alle pigerne)
Mandlige stripper show for max 8 piger. Ring eller skriv for at indhente et godt tilbud !!! MandeStrip show for max 5 – 3 piger. Ring eller skriv for at indhente et godt tilbud !!!
Mande strip show til Privat fest på Sjælland, Fyn, Jylland, Lolland, Falster og Sverige: ring eller skriv for at indhente et godt tilbud !!!
Male stripper

I’m the only male stripper that has won so many times in a row, until 2018. I’m still unbeaten (so far).
It has been a pleasure to present different kinds of shows every year, on the big stage in DM Mandestrip.

All of my shows have been widely different, ranging from costumes, music to themes and effects.

But one thing for me as always has retained the same status is:

Quality and professionalism

Mandestrip

Professionel mandestrip med mange forskellige shows og kostumer Alexthegreat.

Professionel mandestrip med  forskellige shows.

Book  stripperen Alex the great direkte

– På tlf. 81 19 19 69 eller email.

Jeg har over 10 års erfaring i mandestrip!

Hvilket også betyder at mine shows afspejler at de er gennemførte og originale.

Du kan Booke mig til at overraske din kæreste til hendes polterabend.

Din kones fødselsdag, din mormor eller selv din bedstemor.

Professionel mandestrip

Professional male stripper – Alexthegreat Shows

I have over 10 years of experience in men’s strip, which also means that my shows reflect that they are completed and original.
You can book me to surprise your girlfriend to her polterabend !

Your wife’s birthday, your grandmother or even your grandmother.

Remember that a Professional male stripper will always give you the best service  and for best service it means :

Do not asking you money in advance.
Coming at the right time that you have been booking him for the party.
Giving you and your friends the best show no matter what are the condition and the situation that evening.
Decide what kinds of Uniforms you wish for.
Doing a show that it is longer then 20 minutes.
Being polite no matter what.
Keep smiling no matter what.
Being funny and charming during the stripshow.

and Much more …..!!!

Alex the Great

Mande Strip blog og info om stripshow med mænd og piger. Book Direkte,  bedste Priser

Velkommen til mande Strip blog

AlexTheGreat 

Book Direkte Tlf  81191969   eller online booking

Her på min blog, kan du læse om mig og de shows jeg laver og få et indblik bag og foran kulissen i en mandestrippers verden.

Jeg vil gerne starte min blog med, at fortælle jer lidt om min professionelle tilgang til mig selv som mandestripper og mine shows.

Mit navn er Alex og mit kælenavn “Alex The Great” fik jeg pga at mine shows altid er fulde af action samt at de altid har været storslående. Der er så mange finesser der er tænkt på. Intet er overladt til fantasien.

Det er ikke altid den nemmeste opgave, at bære den titel. Den forpligter Men ikke desto mindre har jeg taget den til mig og giver mig selv 110% i alle mine shows.

Det gælder om at forny sig og kende sit publikum.

Min glæde opstår, når jeg ser mit publikums glæde, smil og latter når jeg har performet. Det er en ubeskrivelig anerkendelse, som jeg er dybt taknemmelig for.

Welcome to my Strip blog.

Here on my blog, you can read about me and the shows I make and get an insight behind and in front of the scene in a world of men’s tribe.

I would like to start my blog by telling you a little about my professional approach to myself as a man stripper and my shows.

My name is Alex and my nickname “Alex The Great” I got because my shows are always full of action and they have always been awesome.

There are so many features that are thought of.

Nothing is left to the imagination and  not always the easiest task to carry that title.

It Commits But Nevertheless I have taken it to me and give myself 110% in all my shows.

All about renewing and knowing it’s audience.

My happiness arises when I see my audience’s joy, smile and laughter when I’ve performed. It is an indescribable recognition, for which I am deeply grateful.

Booking? Spørgsmål? Ring til Alex!
81191969