Format

Bedste mandestripper – Alex blev uddannet revisor – Jesper Olsen (bedste mandestripper artikel) English version best male stripper.

Nu er han Danmarks bedste mandestripper !

11 hurtige til mandestripperen (som strippede til min kones polterabend)

Hvorfor blev du bedste mandestripper?

“Jeg kan godt lide friheden til ikke at have nogen chef i mit liv eller et sæt 8-17 rutine.

Jeg er uddannet revisor, men da jeg så nogle strimmel shows på tv, tænkte jeg, at jeg også kunne gøre det.

Så gjorde jeg nogle amatør shows og kunne se, at jeg kunne finde ud af.

Siden da har jeg gradvist forbedret mine evner. ”

Hvad er det værste på arbejde?

“Når dit arbejde skal være en funktion for en fest, vil folk altid se et godt ansigt og et godt show.

På de dårlige dage må du tage en maske, og det kan skade, fordi jeg bare er et menneske. ”

Hvad er det sjoveste job, du nogensinde har haft?

“Når jeg var reserveret af et stort advokatfirma, hvem bad mig om at lave et overraskelsesprogram for en kvinde.
De satte et møde op, og jeg skulle se ind og klage over min utrolige kone.
Jeg havde en ghettoblaster med, og jeg skulle sige til advokaten, at jeg havde bevis på utroskab ved en optagelse. ”

“Jeg sad i min kjole og snakkede, og så begyndte jeg ghettoblasteren. Musikken startede og jeg vendte op og hun spurgte, hvad jeg gjorde. Så gik jeg op og begyndte at danse, og hun var vildt chokeret. Så åbnede de dørene og væltet og klappet. Jeg lavede et stille og sjovt show. Jeg skulle være forsigtig – hun var advokat! ”

“Mine shows varierer meget afhængigt af kunderne.

Nogle mennesker spørger mig om at være vild og andre til at være mere forsigtige.

Jeg lavede engang for nogle 80-90 årige kvinder til en fødselsdagsfest hvor jeg holdt mine bukser lidt dansende og ser efter deres hjerter. ”

Kan du huske en polterabend her i sommer, hvor du skal lave et show med ‘Harry Potter’ temaet?

“Ohhh … ja ja! Hvordan i helvede ved du det?”

Det var min kone.

“Hahaha! Okay, tillykke med det! Det var en rigtig sjov fest, din kone var lidt genert, men også meget høflig og sød. Jeg håber, at hun var tilfreds! Ja, jeg kan også huske, fordi det er den eneste gang jeg er blevet spurgt at gøre noget med ‘Harry Potter’. ”

“Der er nogle sjove ting, jeg bliver bedt om engang, men jeg siger ikke noget, fordi det er for mærkeligt.”

Hvornår siger du nej?

“Nogle mennesker beder mig om at snige sig ind som en overraskelse om morgenen, mens pigen er alene hjemme, men du kan ikke bare hoppe på den måde folk kan blive bange.

Nogle forespørgsler er så mærkelige, at jeg tror, ​​jeg er faktisk meget mere normalt, end jeg troede. ”

Hvordan holder du i form?

“Jeg går til fitnesscentret fem gange om ugen, hvor jeg træner med vægte i 40 minutter.

Spiser normalt.

Er ikke vegetar eller veganer, men spiser ikke meget kød, bare kylling.

Jeg ryger og gør ikke i drikke, men i sammenligning med billederne på min hjemmeside har jeg også øvet lidt ekstra før jeg fotograferer.

Det ser jeg ikke altid ud, ellers bliver jeg sindssyg! ”

Er det ikke mærkeligt at stå der nøgt, mens mange kvinder stirrer på dig?

“Godt spørgsmål. Nu er det ikke, at jeg er plettet nøgen. Men når du ved, at du yder en tjeneste, der gør folk lykkelige, kan du have en god samvittighed og være afslappet i mellemtiden.

For mig er det bare et job og en joke, og så føles det ikke mærkeligt. Jeg er nøgen, hvad som helst. ”

Har du haft nogen negative oplevelser i forbindelse med dit job?

“Nogle gange oplever du en jaloux drengevenner, fyrene kan være meget dobbelt moralske.

De kan ikke lide at deres piger får et stripshow, men de kan måske finde ud af at de selv skal bestille en striberdame. Det er ofte bedre, når elskere er ikke der, så pigerne kan frigives. ”

Får du mange tilbud fra kunder?

“Jeg er meget professionel, så jeg er ikke op til den slags ting.” Bedste mandestripper det er også det….

Kan kvinder finde ud af at holde fingrene for sig selv?

“Nej, men hvis kvinderne får lidt sjov og rører ved mit bryst eller min røv, er det en del af jobbet. Nogle piger er meget vildt, men andre er meget flotte. Du kan ikke være mænd stripper, hvis du ikke vil lade pigerne rører dig, men selvfølgelig går grænsen mellem benene, men det er sjældent for pigerne at gøre det. Hvis jeg holder det rent, professionelt og respektfuldt, gør pigerne det samme. ”

Har du nogensinde været ved at rejse under et show?

“Haha. Nej, aldrig aldrig. Tro på mig. Jeg er for fokuseret på at danse og være sød og charmerende. Det er ikke noget som helst, min opførsel åbner slet ikke, så det kan gå ind disse retninger. En erektion ville meget gerne invitere, så det er meget vigtigt og basalt. Det synes derfor, at gamle kunder kalder og booker mig igen og igen. ”

Bedste mandestripper Alex the Great kan bookes på hans hjemmeside mandestripalex.dk. Jeg skulle sige farvel til min kone og sige, at han laver et glimrende ‘Harry Potter’ show.

artikel fra Format – bedste mandestripper

————————————————————————————————————

15 december 2018 – English Translation her :

Alex became an accountant .

Now he is Denmark’s best male stripper
By Jesper Olsen

11 quick to the man stripper (who stripped of my wife’s polterabend).
01/13/2018

Can women keep the needles for themselves? And does he ever get up during a strip show?

I have released Denmark’s best men’s tricks, the Italian-born Alex the Great.

Why did you become men’s strip ?

“I like the freedom of not having any boss in my life or a set 8-17 routine.

I’m a trained auditor, but when I saw some strip shows on television, I thought that I could do that too.

Then I did some amateur shows and could see that I could figure out.

Since then, I’ve improved my skills gradually. ” and be the best male stripper.

What’s the worst at work?

“When your work is to be a feature for a party, people will always see a happy face and a good show.

On the bad days you have to take a mask and it can hurt, because I’m just a human being. ”

What’s the funniest job you’ve ever had?

“Once I was booked by a large law firm, who asked me to make a surprise show for a woman.
They set up a meeting, and I should look in and complain about my unfaithful wife.
I had a ghettoblaster with, and I should say to the lawyer that I had the proof of infidelity on an admission. ”

“I sat in my suit and talked crap, and then I started the ghettoblaster. The music started and I turned up and she asked what I was doing. Then I got up and started dancing and she was wildly shocked. Then they opened the doors and overturned and clapped. I made a quiet and fun show. I should be careful – she was a lawyer! ”

“My shows vary greatly depending on the customers. Some people ask me to be wild and others to be more careful. I once made a show for some 80-90 year old women for a birthday party where I kept my pants dancing a bit and looking after their hearts. ”

Can you remember a polterabend here this summer, where you should make a show with the ‘Harry Potter’ theme?

“Ohhh … yes, yes! How the hell do you know about that? ”

It was my wife.

“Hahaha! Okay, congratulations! It was a really fun party. Your wife was a little shy but also very polite and sweet. I hope she was satisfied! Yes, I can also remember, because it’s the only time I’ve been asked to do something with ‘Harry Potter’. ”

“There are some fun things I’m asked for sometime, but I do not say anything because it’s too strange.”

When do you say no?

“Some people ask me to sneak in like a surprise in the morning while the girl is alone at home. But you can not just jump in that way people can get scared. Some queries are so strange that I think I’m actually much more normal than I thought. ”

How do you keep fit?

“I go to the fitness center five times a week, where I exercise with weights for 40 minutes. I usually eat. I’m not vegetarian or vegan, but do not eat quite a lot of meat, just chicken. I smoke and do not drink. But in comparison to the pictures on my website, I have also practiced a little extra before photographing. I do not always look like that, otherwise I will be insane! ”

Is not it strange to stand there naked while a lot of women staring at you?

“Good question. Now, it’s not that I’m spotty naked. But when you know that you are providing a service that makes people happy, you can have a good conscience and be relaxed in the meantime. To me it’s just a job and a joke, and so it does not feel strange. I’m naked, whatever. ”

Have you had any negative experiences associated with your job?

“Sometimes you experience a jealous boy friends. The lighthouses can be very double-moral. They do not like that their girls gets a strip show, but they might find that they are going to book a stripper lady himself. It’s often better when the lovers are not there so the girls can be released. ”

Do you get many offers from customers?

“I’m very professional, so I’m not up to that kind of thing.” Best male stripper is also that

Can women find out to keep their fingers for themselves?

“No, but if the women get a little kidding and touch my chest or my ass, that’s part of the job.

Some girls are very wild, but others are very classy.

You can not be the best male stripper if you do not want to let the girls touch you.

But of course the boundary between the legs goes but it is rare for the girls to do that. Being the best male stripper is also that.

If I keep it clean, professional and respectful, the girls usually do the same. ” and i keep the status of best male stripper.

Have you ever been raising during a best male stripper show?

“Haha. No, never, never. Trust me. I’m too focused on dancing and being sweet and charming. That kind of thing does not cross my mind at all. My behavior does not open at all, so it can go in those directions. An erection would so much invite, so it is very important and basalt. I think that’s why old customers call and book me over and over again. ”

Best male stripper Alex the Great can be booked on his website mandestripalex.dk.

I should say goodbye to my wife and say he is doing an excellent ‘Harry Potter’ show. Bets male stripper not for a case.

artikel fra Format –  bedste mandestripper

Book Bedste mandestripper direkte – ring til Alex tlf 81191969

 

Om du leaser, køber eller booker, så gå altid efter din sunde fornuft og undersøg ….

Mandestripper Blog på strip business, nyd artiklen.

Mandestripper Blog 

Når vi sidder hjemme foran vores skærm, og shopper på internettet, har vi ikke en jordisk chance for, at vide om produktet lever op til det producenten eller sælger skriver. Tit og ofte går vi efter vores mavefornemmelse eller spørger folk vi kender om de har har nogle erfaringer med produktet.

Det kan være en irriterende situation at stå i. Hvad nu, hvis det ikke lever op til forventninger. Hvad nu, hvis det kan fås andre steder til en bedre pris osv.

Ligeså vel, kan du havne i en lignede situation når, festens underholdning skal bookes i form af en mandestripper. Du står måske og skal arrangere din bedste vens polterabend, eller din kærestes fødselsdag eller du holder svendegilde m.m. Problemet er blot, at du navigerer rundt i en kæmpe jungle af websider. Et hvert bureau eller solo stripper website, er spækket med alt det du vil høre som kunde.

For at sikre sig denne gode service, uanset hvad du køber, er det vigtigt at du læser om produktet, for at sikre sig servicen. Man kan som sælger, altid prøve og bilde folk ind, at ens produkt er det bedste – men dette er jo ikke en garanti for køber.. Det er et problem..

Husk og vær’ omhyggelig, kontroller til mindste detalje, at produktet du køber er hvad du ønsker. Jeg vil i denne forbindelse påpege, at i forbindelse med artikler, indslag og tv-programmer kan give en garanti for det jeg levere, hvilket kan være en god ledetråd til at finde det rigtige. Så ved du i sandhed som kunde hvad du køber.

–  artikel – strip business – mandestripper blog

Ring til AlextheGreat og få en billiger pris!

Lej en stripper i København og på Sjælland Direkte og nyd en billigere booking !

Lej en stripper

Kære kunder, husk på at det her er mit persolinge website og at i altid vil modtage den bedste mandestripper samt en langt billigere pris sammenlignet med alle andre bureauer på nettet!

Dette er ikke et bureau som skal have en del af kagen, men et professionelt show som jeg selv står for!

En normal booking igennem et bureau i Danmark, vil koste et par ekstra hundrede kroner, udover det stripperen skal tjene, hvilket kaldes kommission. Så hvorfor betale ekstra??

Ring direkte til mig her på hjemmesiden og du vil få den bedste pris du nogensinde kan få i denne strip jungel på nettet!

Vær opmærksom på !!!

internettet findes desværre en lang række falske informationer omkring Mandestrip.

Derfor opfordres alle der er på internettet for at finde en Mandestripper, i forbindelse med den foranstående polterabend, ladies night, fødselsdag etc., at være ekstra opmærksom på om Mandestripperen på sitet nu også er så professionel som han udgiver sig for at være .

Vær fx opmærksom på om Mandestripperen kan underbygge den erfaring han måtte påstå at have, eller kontroller om han nu også har vundet alle de mesterskaber i Mandestrip som han påstår.

En Mandestripper med mange års erfaring og med titler som “Bedste Mandestripper“, vil altid have referencer til diverse avis artikler.

slutningen

– lej en stripper i København og på Sjælland- ring direkte til Alex (+45) 81191969

At booke stripper igennem et stripperbureau er meget dyrere, ring direkte til AlextheGreat!

Book en mandestripper for en fødselsdagspige !

Fødselsdagspige vil have en mandestripper, book i Danmark og mandestrip Malmö

Artiklen fødselsdagspige –  Book a mandestripper Huset er fuld af veninder og fødselsdagspigen sidder spændt på en stol og afventer hvad der skal ske. Hun tænker, hvad skal der ske? Kommer der en tryllekunstner? Kommer der en sanger? Så starter musikken, og få sekunder efter og blandt så mange mennesker, ser hun en mand i et hvidt outfit (officer og gentleman) komme i mod hende. Hendes ansigt bliver afslappet, og hendes sind ved at det bliver sjovt nu. Hun får en dans med en stripper som ser hende i øjnene, og trygt fører hende professionelt igennem showet. Selvom hun ikke på forhånd ved hvad der skal ske, føler hun sig tryg ved AlextheGreat og han vil give hende en oplevelse hun aldrig glemmer.

Obs !

OBS…..
Hvis i booker ved enten at ringe eller skrive direkte til Alex sparer i provisionsgebyret uden om bureauet.

“Artiklen fødselsdagspige” book bedste mandestripper

  • Priser på Mandestrip i Danmark og Malmö
  • Mandestrip show til Privat fest i København: kr. 1.500 ( fredag og lørdag, priserne er inkl. kørsel + en gratis body tequila + postkort til alle pigerne)
  • Mandestrip show til Privat fest i København: kr. 1.400 ( fra søndag til torsdag, priserne er inkl. kørsel + en gratis body tequila + postkort til alle pigerne)
  • Mandestrip show for max 8 piger. Ring eller skriv for at indhente et godt tilbud!
  • MandeStrip show for max 5 – 3 piger. Ring eller skriv for at indhente et godt tilbud!
  • Mandestrip show til Privat fest på Sjælland, Fyn, Jylland, Lolland, Falster og Sverige: ring eller skriv for at indhente et godt tilbud !!!

Godaften Danmark med mandestripperen Alex the Great

Channing Tatum mandestrip show med Alexthegreat italiensk Mandestrip i Danmark.

Artiklen Channing Tatum mandestrip – For noget tid siden var det en ære at blive inviteret ind som gæst i Godaften Danmark, de spurgte mig om jeg ville kommentere på filmen ”Magic Mike” med Channing Tatum i hovedrollen, med et fokus på mandestripperes liv og shows.

Filmen overskred efter min egen mening nogle grænser i forhold til det virkelige liv i mandestrip branchen. Selvfølgelig kunne det også lade sig gøre, da det var en film. Men når folk ser filmen, vil de måske få en forkert opfattelse omkring nogle af elementerne, da de altså ikke foregår i det virkelig liv.

Det var dog en fornøjelse at deltage som gæst og blive interviewet af den søde og professionelle Cecilie Frøkjær, samtidig fik vi afklaret nogle af spørgsmålene, der kunne være omkring mig og mit liv som professionel stripper.

Afslutningsvis syntes jeg det var en fed oplevelse at deltage i dette program på Tv2.

Obs !
Ødelæg ikke festen med en Mande-stripper der forvandler aftenens højdepunkt til en trist og pinlig affære.
Stripperen Alex i København! Alex stripper på Sjælland! Alex the great strip i hele Danmark!
Book en Professionel Mandestripper – book Alex – the – Great  Danmarksmester til og med 2018
Italiensk Mandestrip i en klasse for sig!

Hilsen fra Channing Tatum

At behandle damer rigtigt

Strip show København og Sjælland med Alex – Bestil  i god tid !

Strip show København og Sjælland med Alex the Great

Show København – I min blog vil jeg ikke kun snakke om mande – og damestripper.

Men vil prøve at grave endnu dybere i situationer.

Hvordan man opfører sig for at være god til at omgås det andet køn.

Det handler om hvordan man behandler damer, både som ven og kæreste.

Jeg er ikke psykolog, men min 10 års erfaringer med shows i stripperverdenen har givet mig et indblik i, hvad piger behøver.

Selvom jeg skal strippe i et hus eller på et diskotek, har jeg fået et indgående kendskab til, behovene og respekten en kvinde behøver i deres liv. At være en professionel stripper er handler ikke kun om at tage tøjet af, men meget mere end det…….

Vær omhyggelig

Strip Danmark : Mandestrip dk fundet her bedste strip til den bedste pris – male stripper in Denmark here best show and price.

Mandestrip dk Vær omhyggelig 

Vær omhyggelig : Hvad skal man være opmærksom på? Magiske mænd og charlataner! mandestrip DK i København, Sjælland, Fyn, Lolland, samt i Jylland.

Jeg ved af erfaring, at når folk booker en stripper til deres polterabend, dame aften, privat fest, fødselsdagsfest etc., sætter de deres forventninger efter at få en rigtig mand og et rigtig show, Derfor er det vigtig man ikke ender med en mand som kommer i elefant underbukser og laver helikopteren.

De vil have et show som lever op til forventninger, og ikke en klovn eller hvad de nu kalder det i cirkus……

Husk…….. Mandestrip  vær omhyggelig !!!

Male stripper in Denmark Be careful of…

I know from experience that when people book a stripper for their polterabend, ladies evening, private party, birthday party, etc.

They put their expectations after getting a real man and a real show.

So it’s important not to end up with a man who comes in elephant underpants and makes the helicopter.

They want a show that meets expectations and not a clown or what they call it in circus.

Remember if you want to book a Professional male stripper you need to found the real information about.
Strip Danmark company most of the time they sell a very low quality of show –
They only want to make money .
They do not care about what Strip Dk show or what service the custumers will get.
Most of time or many times Strip Danmark company they take a fee paid by mobile (phone) payment and they don’t even send the stripper at the right day and of course you will also loose the money and you will never get any show.
So be careful who you do trust –
The bets way is talking to the right stripper and do not pay any money in advance but just when the male strip show it is delivery to your address – Avoid Strip Danmark bureau – found info first !!!

Booking? Spørgsmål? Ring til Alex!
81191969